Identificatie

Zakelijke dienstverleners, waaronder notarissen, moeten hun cliënten identificeren wanneer ze daarvoor diensten verrichten. Die verplichting vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving die gericht is op het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor die genoemde doelen.

Nederlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. Voor buitenlandse rechtspersonen geldt dat de identiteit onder meer kan worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister in het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten. Ook degenen die namens een rechtspersoon optreden moeten worden geïdentificeerd.

Van zowel Nederlandse als buitenlandse rechtspersonen dient in beginsel ook te worden vastgesteld wie de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) is. Als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van of anderszins zeggenschap heeft over die rechtspersonen.

Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Verder dient voor cliënten uit het buitenland te worden nagegaan of ze als politiek prominente personen (politically exposed persons) aangemerkt moeten worden. Dan dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

Lustrous Law is graag bereid nadere vragen van (nieuwe) cliënten over deze identificatieplicht te beantwoorden.